Мива - Димитров С-ИЕ СД
Отглеждане и продажба на гъби и мицел в село Първенец

За нас

Най-голямата ферма за гъби у нас в с.Първенец

 

 

За нас е удоволствие да ви представим нашата компания и нашите продукти. Намираме се в Първенец - Южна България, в региона на Пловдив, в подножието на известната планина Родопи.

 

Първенец, селище от 5000 жителя, е известно в България с ранното развитие и индустриализиране на модерно земеделие, а именно лозя, плодове, зеленчуци, и не на последно място гъби (диви и култивирани).

 

През 1978г. президентът на фирма «МИВА» г-н Димитър Димитров започва да отглежда култивирани печурки и да произвежда компост. Г-н Димитров е един от първите развили частна търговска дейност в държава с комунистически режим.

 

Компостът е бил изцяло приготвян на ръка от дванадесет работника и не е съществувала пастьоризираща камера за компост. В средата на 80 – те години, се появява нова технология: пастьоризиране на компостната маса и отглеждане на гъбите в полиетиленови торби. Г-н Димитров автоматизира производствения процес на компоста, като се снабдява с компостираща машина и пастьоризираща камера. Пастьоризираният и засят компост се пълни в полиетиленови торби от 20 литра и по този начин оптимално запълва гъбарниците.

 

През 2002 г., фирмата се разраства, г-н Димитров заедно със своя зет КсавиеФабр предприемат строителство на нови гъбарници, хладилни камери и помещения за заготовка на култивирани печурки, а също така и на диви гъби (манатарки, пачи крак,..). Предприятието разполага с два отделни производствени и търговски обекта, единият - предназначен за производството на компост (фаза 1 & 2 ), вторият - за инкубация и растеж на гъбите (климатизирани помещения).

 

През 2006г. фирмата кандидатства по програма САПАРД и построява нови три гъбарника, като по този начин увеличава производството си на култивирани гъби.

 

През 2010г дружеството участва по програма ПРСРмярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ за закупуване на техника и машини, с които увеличава производството си на компост за печурки.

 

СД „Мива-Димитров с-ие“ не престава да се развива и да прилага новите технологии в производството на гъби. Затова през 2012г. предприема изцяло реновиране на 6 от своите гъбарници, като въвежда стелажна система за отглеждане на печурки по холандски модел. За тази цел по-късно отново се включва в програма на ПРСР мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, с помощта на която автоматизира процесите.

 

През 2017г. фирмата започва отглеждане на печурки с трета фаза компост, с което планира да достигне капацитет от 800 тона гъби годишно.

 

 

СД "МИВА - ДИМИТРОВА С-ИЕ успешно реализира проект по  Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., който е част от изпълнението на дългосрочната инвестиционна стратегия на дружеството за модернизация на земеделското си стопанство и постигане на трайна икономическа конкурентоспособност на фирмата. Дружеството успешно премина от т.нар. "втора" към т.нар "трета" фаза на производство на култивирани печурки, прилагано по холандски модел. Чрез изпълнението на инвестиционните си намерения се постигна подсигуряване на условия за реализирането на устойчива икономическа жизнеспособност и създаването на постоянна трудова заетост в дружеството. След реализация на проекта СД "МИВА - ДИМИТРОВ С-ИЕ" постигна висока конкурентоспособност на земеделското стопанството като модернизира наличния физически капитал за производството на култивираните гъби печурки.

Успешно се въведоха в експлоатация автоматизирани технологии при пакетирането, складирането и транспорта на готовата продукция и интегриране на съвременни ВЕИ технологии, с които да се повишаване устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на земеделското стопанството с оглед предизвикателствата пред екологичния и цифровия преход.